การจัดการความรู้ (KM) พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 17:10 น.
 

                                                                                                                            
# KM ปีงบประมาณ 2556 #
 กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน"
 กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน"

# KM ปีงบประมาณ 2555 # 

 การเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันของหน่วยงานภายใน


      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


________________________________

 

# KM ปีงบประมาณ 2554 #

 เรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

________________________________

 

- (_*-*_ ) - (_*-*_) - (_ *-*_) - (_ *-*_) - (_ *-*_) - (_*-*_) -

 

                           


                             * แผ่นพับ IA - KM * 

 

            ปีงบประมาณ 2558

>>ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2557<<

>>ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2558<<  

>>ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2558<<   

>>ฉบับที่ 4 ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2558<<


           ปีงบประมาณ 2556

 >>ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2555<<

 >>ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555<<

 >>ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2555<<

 >>ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556<<

 >>ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2556<<

 >>ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2556<<

 >>ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2556<<

 >>ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ตุลาคม 2556<<

 >>ฉบับที่ 14 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556<<

 >>ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ธันวาคม 2556<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2015 เวลา 11:13 น.