งานประกันคุณภาพ พิมพ์

                                      งานประกันคุณภาพ

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 

 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 14:27 น.