การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิมพ์

      บทบาทตสน.กับการควบคุมภายใน

      แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯของสตง.ปี2552

      การบริหารความเสี่ยง-มรภ.สงขลา

      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

          การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

       หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

            การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 11:46 น.