ตรวจสอบภายใน พิมพ์

 

 

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc กระดาษทำการบันทึกข้อมูล

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc ทะเบียนคุมการรับ - ส่ง เอกสารของหน่วยรับตรวจ

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc แบบคำรับรองการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc แบบสำรวจความพึงพอใจรายครั้ง

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc แบบสำรวจความพึงพอใจรายปี

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc แผนการตรวจสอบประจำปี

หนังสือขอเปิดตรวจ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

กระดาษทำการบันทึกข้อมูล.doc กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ

หนังสือติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ

รายงานผลการฝึกอบรม

หนังสือแจ้งผลการตรวจต่อหน่วยรับตรวจ

บันทึกการประชุมเปิดตรวจ

บันทึกการประชุมปิดตรวจ

บันทึกสรุปผลการตรวจเสนออธิการบดี

รายงานผลการตรวจสอบ

แผนติดตามผลตรวจสอบ

แบบแสดงความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ

 


 

 

 


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 11:04 น.