การควบคุมภายใน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 18:15 น.

รูปแบบรายงานและคำอธิบายรายงาน  

 

หน่วยรับตรวจ 

     1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1

     2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2

     3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3

ส่วนงานย่อย 

     1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1

     2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2

     3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบติดตาม ปย. 3

หน่วยตรวจสอบภายใน

     รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน - แบบ ปส.

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 14:26 น.