การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:37 น.
 
              การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา 

                                ของทรัพย์สินถาวร

--> ตารางอายุการใช้งานและตารางอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

--> การตีราคาทรัพย์สิน
   
--> หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

   
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:33 น.