แผนการปฏิบัติงาน พิมพ์

     การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     การบัญชีในระบบ GFMIS

     การเบิกจ่ายเงิน

     การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

     การยืมเงิน

     โครงการวิจัย

     สอบทานการควบคุมภายใน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 11:17 น.