ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52
mod_vvisit_counterเดือนนี้788
mod_vvisit_counterทั้งหมด115465


Designed by:

หน่วยตรวจสอบภายใน

   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


    สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ด้วยการดำเนินงานที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมและโปร่งใส

 

 

 

     ITA

    แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2567                           18/04/2567

http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                         

          IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                               EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก         

                                             

 

   การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ                 

 หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

 จากภายนอกองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 โดยคลังเขต 9 เป็นผู้ประเมิน และได้ประชุมปิดตรวจ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                                                                                                                         09/04/2567

 

  แบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่   

                                                                                                                         23/08/2566 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

           ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                10/08/2566

           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

         ผลคะแนน = 82.89  ระดับ C

 

        


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                          01/08/2565

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ผลคะแนน = 91.76  ระดับ A ดี 

 

             08/03/2565                                                                                                                                                        

   ปฏิทิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                    

                    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565   ลงทะเบียน และ นำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน

    1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565    เก็บข้อมูล แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT, EIT 

    1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565        เก็บข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565    ให้คะแนน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    1 - 15   มิถุนายน 256               ชี้แจงเพิ่มเติม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    16 - 30 มิถุนายน 2565                 ยืนยัน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

    1 - 31 กรกฎาคม 2565                 สรุปผลและจัดทำรายงาน ผลการประเมิ      

    1 - 31 สิงหาคม 2565                    ประกาศและเผยแพร่ ผลการประเมิน

                   

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2565                         

 

     IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                           EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

               http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                   http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                                11/03/2565

 

                                                                                                                                                                 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2564

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)                          31/03/2564

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [IIT]                     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

                    http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj             http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                              

                                          IIT                                                            EIT

    ฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                      (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2563

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

                                            

         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [IIT]                           ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

         https://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                  https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj 

 แบบฟอร์ม แผน-ผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

        (แบบ SKRU-ERM 1, 2, 2-1, 3) 

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4, ปค.5, ปค.5.1)

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (ร่่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ

        (Intigrity & Transaparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561) ขอบคุณค่ะ

 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การรับ - จ่ายเงิน ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

         กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559) ขอบคุณค่ะ

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมา

        ยังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558) ขอบคุณค่ะ 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.สข.  

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 Flowchart แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

vdou4 เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการควบคุมภายใน วันที่ 23 พ.ย. 2555 

vdou4 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 


   เครือข่าย IC (Internal Control)

<<กิจกรรมที่ 2>>  

<<กิจกรรมที่ 1>> 

 เครือข่าย IC (Internal Control) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

      

 

 กิจกรรมจัดการความรู้ (Knowledge Managrment) เรื่องการจัดรูปแบบการจัดทำรายงานผล

         การตรวจสอบตามคู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และรูปแบบหนังสือ

         ราชการที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

 ประชุมชี้แจงแบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 

         พ.ศ.2559 

 กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน จุดบริการที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

         และกิจกรรมการตรวจสอบโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

         กระทรวงศึกษาธิการ 

 คณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน และงานนิติการของ

         ม.ราชภัฏสงขลา 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

         เข้าศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตร การตรวจสอบการบริหารพัสดุ

         รุ่นที่ 7

 การประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ภาพกิจกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2556

         ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตร ประสิทธิภาพการเขียนรายงาน

         ด้านการตรวจสอบ รุ่นที่ 5  

 ประชุมเข้าตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 

         โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

vdou4 กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ 2556 ของสำนักงานอธิการบดี และกิจกรรมสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 6

vdou4 ประชุมเปิดตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

vdou4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร  

         "การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" 

vdou4 กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 "การเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน"

โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างนักตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

vdou4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงาน

         ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

       เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  

 ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

       พ.ศ. 2556 

 ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะในท้องที่จังหวัดสงขลา

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔

การจำแนกประเภทรายจ่าย

     งานบริการวิชาการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  กิจกรรม QA Day 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วิทยากร น.ศ.วริษฐา พาหุรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2024 เวลา 19:01 น.
 

เข้าสู่ระบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
 

ระบบที่เกี่ยวข้องงาน ตสน.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา